A SQUACCIAMATÓNE

Cliccare su questo pulsante Giochi di strada per tornare all’elenco dei Giochi di strada

 

A SQUACCIAMATÓNE

Ére nu júche che venève fatte, quase sèmbe, da doje squadre de duje, trè, quatte o cchjù uagliúne.

Ogne jucatóre usave nu matunacce che mettéve alèrte, vecíne a quille de l’avete, tutte affelarate, a ‘na destanze de ‘na decíne de mètre (sta destanze se decídéve prime d’abbejà a jucà).

Ogne jucatóre, vúne apprisse a n’avete, menave nu petróne o nu pízze de matóne pe fà cadè u matóne de nu jucatóre de l’ata squadre, si ngarrave putéve terà n’ata vóte.

U jucatóre d’u matóne che ére state ammuccate (“múrte”), mettéve ‘a préte o u mizze matóne sópe o “múrte” e aspettave che quacche cumbagne u salvave.

Quanne nu jucatóre menave a préte o u mizze matóne, putéve fà doje cose: o accogghje e ammuccà u matóne de n’atu jucatore o accogghije u matóne “múrte” pe salvà u cumbagne.

Si u jucatóre veneve salvate, addrezzave u matunacce e cundunuuave a jucà.

Vengéve ‘a squadre che ammuccave tutte i matúne de l’ata squadre.

 

A PACCA MATTONE

Era un gioco che veniva fatto, quasi sempre, da due squadre di due, tre, quattro o più ragazzi.

Ogni giocatore usava un mattone pieno che metteva diritto, vicino a quelli degli altri, tutti in fila, a una distanza di circa dieci metri (questa distanza si decideva prima di iniziare a giocare).

Ogni giocatore, uno dietro all’altro, lanciava una grossa pietra o un pezzo di mattone per far cadere il mattone di un giocatore dell’altra squadra, se ci riusciva poteva lanciare un’altra volta.

Il giocatore del mattone che era stato abbattuto (“morto”), metteva la pietra o il mezzo mattone sopra il “morto” e aspettava che qualche compagno lo salvava.

Quando un giocatore lanciava la pietra o il mezzo mattone, poteva fare due cose: o colpire e abbattere il mattone di un altro giocatore o colpire il mattone “morto” per salvare il compagno.

Se il giocatore veniva salvato, raddrizzava il mattone e continuava a giocare.

Vinceva la squadra che abbatteva tutti i mattoni dell’altra squadra.