ILICETO ASCANIO
ASCANIO ILICETO

POESIE IN
DIALETTO LUCERINO

'A BBOMBE

'A BBOMBE