ILICETO ASCANIO
ASCANIO ILICETO

POESIE IN
DIALETTO LUCERINO

FINEMEZZEJURNE

FINEMEZZEJURNE