ILICETO ASCANIO
ASCANIO ILICETO

POESIE IN
DIALETTO LUCERINO

I DOJE TUMBECELLE

I DOJE TUMBECELLE