LELLA CHIARELLA

POESIE IN
DIALETTO LUCERINO

I VICCHJE A U SOLE

I VICCHJE A U SOLE