PATRUNO GABRIELE
GABRIELE PATRUNO

POESIE IN
DIALETTO LUCERINO

L’OSTIA SANDE

L’OSTIA SANDE