LELLA CHIARELLA
LELLA CHIARELLA

POESIE IN
DIALETTO LUCERINO

STU PRUGRÈSSE

STU PRUGRÈSSE